Politikai tanulmányok (középfok)

Tartalomjegyzék

A képzési program

Képzés megnevezése Magyar Politikai Akadémia – Politikai tanulmányok (középfok)
A képzés célja A Magyar Politikai Akadémia középfokú akadémiai képzése az alapfokon elsajátított tananyagra épül. A középfokú tanulmányok mélyebben foglalkoznak a politikai tudományágakkal, a politika gazdasági, szociológiai és pszichológiai, társadalmi dimenzióival. A tanulmányok fókuszában a politikatudományok vannak, mérsékelt és szabadelvű gyakorlati feladatokkal. A témák széles skálán mozognak, beleértve a politikai elméletet, az összehasonlító politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, a közpolitikát és a magyar politikai pártok viselkedését. A képzésben résztvevő személy képes egy mélyebb politikai álláspont kialakítására és kommunikálására, a józan párbeszéd mellett a probléma felismerésére. Elmélyíti és éles helyzetben magabiztosan képes alkalmazni a kommunikációs és vitarendezési képességek tárházát.
A képzés célcsoportja Azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik alapfokon sikeres vizsgát tettek és tovább bővítenék ezen a területen ismereteiket, illetve szívesen tennének Magyarországért, valamint önkormányzati szinten képviselnék a választókat.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

Kritikus gondolkodás: a résztvevők fejlesztik kritikai gondolkodásukat és az érvelési képességeiket, hogy képesek legyenek értelmezni és értékelni különböző politikai elképzeléseket és argumentumokat.

Politikai rendszerek megértése: a résztvevők megismerik a politikai rendszereket és struktúrákat, és képesek lesznek azok működését és változásait értelmezni

Politikai tudományágak ismerete: A résztvevők széles körű ismereteket szereznek a politikai tudományágakról, beleértve a politikai elméletet, az összehasonlító politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, a közpolitikát és a magyar politikai pártok viselkedését.

Környezeti tudatosság: A képzés segít a hallgatóknak a környezeti kihívások megértésében és abban, hogy hogyan lehet a körforgásos gazdaság eszközeivel hozzájárulni a fenntarthatósághoz.

Szociológiai megértés: A résztvevők képesek lesznek elemezni a politika szociológiai és pszichológiai dimenzióit, és értelmezni azok hatását a politikára.

Nemzetközi perspektíva: A nemzetközi kapcsolatok és összehasonlító politika terén szerzett ismeretek révén a hallgatók globális perspektívával közelíthetik meg a politikai kérdéseket.

Hatékony kommunikáció: A politikai tanulmányok során a hallgatók fejleszthetik a hatékony kommunikációs készségeiket, beleértve a beszédet, az írást és a prezentációt, hogy meggyőzően tudják kifejezni álláspontjukat és gondolataikat.

Társadalmi és politikai problémák komplex kezelése: A résztvevők olyan komplex társadalmi és politikai problémákkal szembesülhetnek, amelyek megértéséhez és megoldásához több szempontot kell figyelembe venniük.

Érvelési készség: A résztvevők képesek lesznek megfelelő érveket előterjeszteni és védelmezni egy adott politikai kérdés vagy álláspont mellett.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettségA bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.
Szakmai végzettségA bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.
Szakmai gyakorlatA bekapcsolódás nincs meghatározott szakmai gyakorlathoz kötve.
Egészségügyi alkalmasságA bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.
Pályaalkalmassági vizsgálatA bekapcsolódás nincs pályaalkalmassághoz kötve.
Előzetesen elvárt ismeretekA Magyar Politikai Akadémia alapfokú képzésének teljesítése.
Egyéb feltételek

A képzésben való részvétel feltételei

Képzési díj befizetéseA részvételhez szükséges a képzési díj megfizetése.
Középfokú képzés díja: 25.000 Ft
Részvétel követésének módjaA résztvevők által aláírt jelenléti ívek, továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait is dokumentáló haladási napló.
Megengedett hiányzásA képzési órák 20%-a, azaz 2 kontaktóra

Tervezett képzési idő

Kontaktórák száma11 óra (10 kontaktóra + 1 óra vizsga)
Kontaktórák hossza45 perc/kontaktóra

Maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám (fő) 100 fő
 

A képzés tananyagegységei

Körforgásos gazdaságtan II.

Az előadás célja egy olyan jövőkép bemutatása, ahol 2-3 évtized múlva megfelelő mennyiségű tiszta és egészséges víz áll rendelkezésre, elősegítve ezzel a természet és a társadalom harmonikus fejlődését. Ezt a vízgyűjtőfejlesztés ökológiai elveinek és irányelveinek betartásával kívánjuk elérni.

 

Az előadás tartalma:

 1. EU Víz Keretirányelv és Dublini Irányelvek bemutatása, jelentőségük a vízgazdálkodásban, hatásuk a világszemléletre
 2. Vízgazdálkodás aktuális állapota és fő problémái
 3. A közreműködők szerepe a vízgazdálkodásban
 4. Az ökológiai és ökonómiai összefüggések és a jövőbeli hangsúlyok
 5. Az élőhelyek megőrzése és rehabilitációja
 6. A vízgazdálkodás szerepe a kívánt jövőkép elérésében

A résztvevők megismerkedhetnek az oktatási rendszerek globális problémáival, azon belül az EU fő célkitűzéseivel és a magyar oktatáspolitika ezek mentén kialakított prioritásaival.

Ezek mellett az előadás célja, hogy a résztvevők számára bemutatásra kerüljön, hogyan működik egy adott kormány oktatáspolitikája, milyen módon tud beavatkozni programalkotással, illetve hogyan tartja fenn az oktatáspolitika megvalósítását biztosító oktatási szakigazgatási rendszerét.

 

Az előadás tartalma:

 1. Az oktatáspolitika és az oktatásigazgatás fogalma
 2. A kormányzati beavatkozás, szakpolitika alkotás céljainak megjelenése az oktatási jogszabályokban, intézményi struktúrában, programokban
 3. Az oktatás minősége, az eredményesség mérése, helyünk az EU-ban
 4. Az önkormányzatok megváltozott szerepe az oktatási rendszer működtetésében

A résztvevők megismerkedhetnek az oktatási rendszerek és a társadalmi struktúrák közötti kapcsolatrendszerrel

Ezek mellett az előadás célja, hogy a résztvevőknek bemutassuk az oktatási rendszer fő funkcióit és jelenkori kihívásait a változó munkaerőpiac és a globalitás hatásai következtében.

 

Az előadás tartalma:

 1. Az oktatás fő funkcióinak ismertetése
 2. A társadalmi mobilitás fogalma, szerepe
 3. Az inkluzív társadalom fogalma

Az előadás célja, hogy részletesen tárgyalja az adatvédelem tervezését, bemutatva az adatvédelmi megfelelőség kialakításának lépéseit, és konkrét gyakorlati példán keresztül szemléltessen. Emellett célja továbbá megismertetni a hallgatókat a személyiségi jogokkal, különösen a sajtó helyreigazítási per gyakorlatának részleteivel.

 

Az előadás tartalma:

Adatvédelem tervezése

 1. Adatvédelmi megfelelőség kialakításának lépései:
  • kockázatok azonosítása és értékelése
  • politikák és folyamatok kidolgozása
  • intézkedések bevezetése és karbantartása
 2. Gyakorlati példa bemutatása az adatvédelmi tervezés folyamatáról.

 

Személyiségi jog

 1. Fogalma és jelentősége a média és az információs társadalom kontextusában
 2. Sajtó helyreigazítási per gyakorlatának részletei:
  • A helyreigazítási per alapelvei és jogi keretei.
  • Példák bemutatása a sajtó helyreigazítási per gyakorlatáról.

Az alapképzésen szerzett tudást gyakorlatiasabb szintre emeljük. Az interjúadás, nyilatkozatok megfogalmazása, médiaszereplések és sajtótájékoztatók tartása mind mind olyan gyakorlatok, amelyek a közszereplők vagy politikusok életében szerepelnek. Célunk, hogy a hallgatók magabiztosan kommunikáljanak különböző nyilvános és médiafelületeken.

 

Az előadás tartalma:

Elméleti tudás rövid áttekintése

Gyakorlati feladatok:

 1. Interjúadás technikái
 2. Nyilatkozatok megfogalmazása
 3. Televíziós és rádiós szereplések
 4. Sajtótájékoztatók szervezése és tartása

Az előadás célja az, hogy átfogóan megismertesse a résztvevőket az üzleti alapú politikai gondolkodással, és lehetővé tegye számukra ennek a gondolkodásmódnak a megszerzését. Emellett a 100 napos pártépítés folyamatát részletezi, ideértve az ideológiai sajátosságokat, a rugalmasságot és a kampánystratégiát. Továbbá, részletesen kifejti a döntéselméleti játékok és a vonzás törvényének kommunikációs szerepét a politikában. Végül, az előadás célja az üzleti szemlélet és az igen-nem játék gyakorlati alkalmazásának és megértésének fejlesztése a politikai döntéshozatalban.

 

Az előadás tartalma:

 1. Üzleti alapú politikai gondolkodás:
  • Alapelvek és stratégiák
  • Üzleti szemlélet politikai döntésekben
 2. 100 napos pártépítés:
  • Ideológiai sajátosságok
  • Rugalmasság és adaptáció
  • Kampánystratégia kidolgozása
 3. Döntéselméleti játékok:
  • Stratégiaalkotás és döntéshozatal
  • Kommunikációs stratégiák hatása
 4. Vonzás törvénye kommunikáció:
  • Hatékony kommunikációs eszközök
  • Vonzás törvénye alkalmazása politikai üzenetekben
 5. Üzleti szemlélet és igen-nem játék:
  • Gyakorlati alkalmazás politikai kontextusban
  • Döntések hatékonyságának növelése

Az előadás célja, hogy mélyebb betekintést nyújtson a magyar politikai pártok és vezetőik viselkedésébe, feltárva azok mögötti okokat és mechanizmusokat. Emellett hangsúlyozza azokat az eszközöket és technikákat, amelyek elengedhetetlenek a leendő politikusok számára. A workshop során érintett témák segítenek fejleszteni a résztvevők kritikus szemléletmódját, logikus gondolkodását, illetve az önálló döntéshozás képességét a politikai térben.

 

Az előadás tartalma:

 1. Magyar politikai pártok és vezetőik viselkedésének elemzése
 2. Fontos eszközök és technikák a politikában
  • A tudatalattink által működtetett logika.
  • Kérdések és felmerülő problémák ésszerű, logikus megközelítése.
  • Jó döntések alapjai.
 3. Érvek, érvelési technikák és pszichológia alkalmazása a politikában
  • Induktív és deduktív érvelés

Letölthető dokumentumok

Általános szabályzatok és tájékoztatók, melyek minden alapképzés esetén érvényesek

Házirend
Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató
Vizsgaszabályzat
Felnőttképzési szerződés

Oszd meg másokkal is!