A Magyar Politikai Akadémia képzéseit átmenetileg felfüggesztjük. Korábbi tanítványainknak köszönjük az eddigi bizalmat és érdeklődést, reméljük, hogy a megszerzett tudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a politikusok egy új generációja kerüljön közéletformáló szerepbe.

Politikai alapismeretek (alapfok)

Tartalomjegyzék

A képzési program

Képzés megnevezése Magyar Politikai Akadémia – Politikai alapismeretek alapfok
A képzés célja Betekintést kapnak a hallgatók a hazai közélet, illetve politika világába, így a képzés elsődleges célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismereteket sajátítanak el a magyar politikai helyzetről, a magyarországi történelmi és jelenlegi pártokról, illetve pártrendszerekről. Emellett kiemelt figyelmet kap azon ismeretek átadása, amelyek egy modern Magyarország létrehozását támogató politika megértéséhez szükségesek, hogy a résztvevők képesek legyenek részletesen átlátni a mindennapjainkat meghatározó közélet összefüggéseit. A képzésben résztvevő személy képes általános politikai álláspont kialakítására és kommunikálására, a józan párbeszéd mellett a probléma felismerésére. Megismeri a kommunikációs és vitarendezési képességek tárházát.
A képzés célcsoportja Azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik amellett, hogy szeretnék a politikát alapjaiban megismerni, a kapcsolódó témák elméleti hátterét és sajátosságait elsajátítani, szeretnének majd tevékenykedni a politikai élet bizonyos területén/területein, valamint szeretnék munkaerőpiaci esélyeiket növelni a politika és államigazgatás területén.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A politikai tevékenységhez, munkavégzéshez kapcsolódó ismeretek, fogalmak magabiztos használata.

A politika elméleti hátterének és a politikai problémamegoldás gyakorlati elemeinek gyakorlati alkalmazása.

Képesség a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére.

A politika alapvető törvényszerűségeinek, a társadalompolitikai rendszerének, a politikai intézményeknek, szervezeteknek és mozgalmaknak a részletes ismerete, kapcsolódó elméleti tudás gyakorlati alkalmazása.

A képzésben résztvevő személy képes a gyakorlatban felszólalni, érvelni, elemezni, a politikai témákkal kapcsolatban véleményt formálni.

A képzés során kialakul és fejlődik a résztvevő kommunikációs precizitása, önállósága, körültekintő képessége, elővigyázatossága, érvelési technikája, megoldó készsége.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettségA bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.
Szakmai végzettségA bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.
Szakmai gyakorlatA bekapcsolódás nincs meghatározott szakmai gyakorlathoz kötve.
Egészségügyi alkalmasságA bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.
Pályaalkalmassági vizsgálatA bekapcsolódás nincs pályaalkalmassághoz kötve.
Előzetesen elvárt ismeretekA bekapcsolódás nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.
Egyéb feltételek

A képzésben való részvétel feltételei

Képzési díj befizetéseA részvételhez szükséges a képzési díj megfizetése.
Alapképzés díja: 25.000 Ft
Részvétel követésének módjaA résztvevők által aláírt jelenléti ívek, továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait is dokumentáló haladási napló.
Megengedett hiányzásA képzési órák 20%-a, azaz 3 kontaktóra

Tervezett képzési idő

Kontaktórák száma17 óra (16 kontaktóra + 1 óra vizsga)
Kontaktórák hossza45 perc/kontaktóra

A képzés tananyagegységei

Bevezetés a politikába I.

Bevezetés a politikába I.

A résztvevők megismerkedhetnek a politikatudomány elméleti alapismereteivel és fogalmaival, a különböző ideológiai, politikai irányzatok elvi alapjaival. Ezek mellett az előadás célja, hogy a résztvevők számára bemutatásra kerüljön a társadalom politikai rendszere, viszonyai, azok főbb törvényszerűségei, a politikai intézmények, hatalmi ágak, a politikai hatalom szervezetrendszere és annak működése.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • A politika társadalmi jelentősége
 • Politikai ideológia, irányzatok, elhatárolási ismérvek
 • A politikatudomány alapjai, nemzetközi és magyar politikai gondolkodás ismérvei, társadalom és politikatörténet (eszmetörténet), magyar politikai rendszer, nemzetközi viszonyok elemzése, módszertani ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek
 • Politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek, parlamentarizmus
 • Hatalmi ágak elhatárolása
 • Országgyűlés működése, törvényalkotási alapok
 • Törvényalkotás, annotáció, indítvány benyújtásának alapjai

Kommunikációs ismeretek I.

A hallgató a képzés végére olyan alapfokú elméleti és tárgyi tudással rendelkezik majd, amely alkalmassá teszi arra, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó működésében eligazodjon, a sajtóban való később megjelenéseit, megnyilvánulásait megalapozza.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • Általános média ismeret
 • A média hatalma
 • Sajtó ismeret
 • Kommunikációs csapdák, cselek, trükkök
 • Testbeszéd-metakommunikáció
 • Mit szabad? mit nem? – a sajtójog általános ismerete

blank

Állami elosztórendszerek I. – Egészségügy

Bemutatásra kerülnek az egészségügyi rendszer lehetséges átalakítási lehetőségei és öt különböző egészségügyi modell is, melyek előnyeit és hátrányait is részleteiben megismerik a résztvevők.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • A technológia jelenlegi fejlődési trendjei miként módosítják a különböző egészségügyi rendszerek hatékonyságát?
 • A megváltozott környezetben vajon az állami szolgáltató intézmények keretében vagy a profitorientált, versenyző gazdasági társaságok keretében működő egészségügyi szolgáltatások a hatékonyabbak, illetve mi ezek előnyei és hátrányai?
 • Az egészségügy finanszírozási kérdései
 • A társadalombiztosítás alapú modell és a több magánbiztosítós rendszeren alapuló finanszírozási modellek előnyei és hátrányai
 • Milyen módon lenne célszerű átalakítani a magyar egészségügyi rendszert? A fekvőbeteg vagy a járó beteg ellátásban lehet nagyobb tere a gazdaságpolitikai reformoknak, átalakításoknak?

blank

Jogi politikai ismeretek I.

A magyar államszervezet és politikai berendezkedés alapismereteinek elsajátítása. A különböző választási rendszerek ismertetése, ezek kihatása a választási eredményekre. Az Alaptörvény és az Európai Unió jogalkotásának hatása a közjogi berendezkedésre.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • Alapvető jogok, Alaptörvény és a kapcsolódó jogi eszközrendszer
 • Jogalkotási hierarchia, a magyar politikai rendszer jellemzői
 • Választási alapok, helyi és országos szinten, európai parlamenti választások
 • A kormányzás
 • Egyes intézmények önálló ismertetése

blank

GDPR és informatikai jogi alapismeretek

Adatkezelési szabályok, elvek ismeretének elsajátítása.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • Az adatkezelés jogszerűségének, elveinek bemutatása. Érintve az adatvédelmi jogalapokat, elveket, az adatkezelő és -feldolgozó fogalmát (tekintettel a NAIH politikai pártok adatkezelésére vonatkozó iránymutatására).
 • Személyiségi jog bemutatása, a nevesített személyiségi jogok megjelölése, ezen jogok tartalmának kifejtése mellett a közszereplő sajátos helyzetének áttekintése.
 • Közérdekű adatok megismerése, különös tekintettel a fogalmára, az igénylés menetére, illetve a felmerülésének eseteire.

blank

Körforgásos gazdaságtan I.

A természeti erőforrások többszöri hasznosítása, különös tekintettel a véges készletek megőrzésére, továbbá olyan technológia alkalmazására, amely a közegészségügy javítását, valamint az állampolgár, a fogyasztó számára a rezsicsökkentést szolgálja. Emellett az előadás célja az ország területén belüli lehetőségek feltárása, a szemlélet elterjedéséből származó gazdasági és szociális előnyök közös keresése.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • A táplálékláncba bekerülő, ismeretlen összetételű vegyületek más elhelyezési módjának elemzése
 • A jelenlegi technológia alapján káros anyagok szerepének megváltoztatása
 • A módosításból származó tetemes előny értelmezése
 • Egyszerű technológia alkalmazásából származó előnyök elterjesztése

blank

Vitarendezés és érvelési workshop I. (ADR)

Ezen a workshopon megismerik a résztvevők, hogy a vezető politikusok milyen eszközöket használnak egy-egy érvelési szituációban, ha érvelniük kell saját álláspontjuk mellett vagy a másik fél álláspontjának megcáfolása végett. Emellett megismerheti azt az időtállóan bevált eljárást a hallgató, amellyel szinte minden konfliktusra win-win megoldást találhat, ezáltal időt takaríthat meg, csökkentheti a felmerülő esetleges költségeket, kiküszöbölheti a jogi vitákat és megőrizheti az értékes emberi kapcsolatokat, a politikai tiszteletet, és társadalmi elismerést is kivívhat magának.

A workshop tartalma:

 • Meglévő politikai viták elemzése pszichológiai és kommunikációs szempontból
 • Principled Negotiation technika megismerése
 • Gyakorlati készségek és technikák elsajátítása a vitás kérdések hatékony és magabiztos megoldásának érdekében
 • Alternatív vitarendezési elmélet (ADR) megismerése

blank

Demokrácia és részvétel

Az előadás célja a demokrácia és a részvétel fontosságának és működésének megértésére való ösztönzés, valamint azoknak az eszközöknek és mechanizmusoknak a bemutatása, amelyekkel az emberek aktívan részt vehetnek a demokratikus folyamatokban.


Ezáltal részletes betekintést kapnak a résztvevők az alábbi témákba:

 • A közvetlen hatalomgyakorlás eszközei – például helyi és országos népszavazások, polgári kezdeményezések
 • A demokratikus innováció fogalmának bemutatása gyakorlati példák segítségével
 • A közpolitikai ciklus fogalma, fázisai és állampolgárok általi befolyásolásának állampolgári eszközei
 • Állampolgárok szerepe a politikusok rekrutálásában
 • Pártok jelöltállítási mechanizmusai, előválasztások Magyarországon

Letölthető dokumentumok

Általános szabályzatok és tájékoztatók, melyek minden alapképzés esetén érvényesekHázirend
Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató
Vizsgaszabályzat

Oszd meg másokkal is!