Politikai alapismeretek (alapfok)

Tartalomjegyzék

A képzési program

Képzés megnevezése

Magyar Politikai Akadémia – Politikai alapismeretek alapfok

A képzés célja

Betekintést kapnak a hallgatók a hazai közélet, illetve politika világába, így a képzés elsődleges célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismereteket sajátítanak el a magyar politikai helyzetről, a magyarországi történelmi és jelenlegi pártokról, illetve pártrendszerekről. Emellett kiemelt figyelmet kap azon ismeretek átadása, amelyek egy modern Magyarország létrehozását támogató politika megértéséhez szükségesek, hogy a résztvevők képesek legyenek részletesen átlátni a mindennapjainkat meghatározó közélet összefüggéseit.

A képzésben résztvevő személy képes általános politikai álláspont kialakítására és kommunikálására, a józan párbeszéd mellett a probléma felismerésére. Megismeri a kommunikációs és vitarendezési képességek tárházát.

A képzés célcsoportja

Azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik amellett, hogy szeretnék a politikát alapjaiban megismerni, a kapcsolódó témák elméleti hátterét és sajátosságait elsajátítani, szeretnének majd tevékenykedni a politikai élet bizonyos területén/területein, valamint szeretnék munkaerőpiaci esélyeiket növelni a politika és államigazgatás területén.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A politikai tevékenységhez, munkavégzéshez kapcsolódó ismeretek, fogalmak magabiztos használata.

A politika elméleti hátterének és a politikai problémamegoldás gyakorlati elemeinek gyakorlati alkalmazása.

Képesség a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére.

A politika alapvető törvényszerűségeinek, a társadalompolitikai rendszerének, a politikai intézményeknek, szervezeteknek és mozgalmaknak a részletes ismerete, kapcsolódó elméleti tudás gyakorlati alkalmazása.

A képzésben résztvevő személy képes a gyakorlatban felszólalni, érvelni, elemezni, a politikai témákkal kapcsolatban véleményt formálni.

A képzés során kialakul és fejlődik a résztvevő kommunikációs precizitása, önállósága, körültekintő képessége, elővigyázatossága, érvelési technikája, megoldó készsége.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség

A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

Szakmai végzettség

A bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

Szakmai gyakorlat

A bekapcsolódás nincs meghatározott szakmai gyakorlathoz kötve.

Egészségügyi alkalmasság

A bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.

Pályaalkalmassági vizsgálat

A bekapcsolódás nincs pályaalkalmassághoz kötve.

Előzetesen elvárt ismeretek

A bekapcsolódás nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.

Egyéb feltételek

Minden résztvevővel az Fktv. végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.

A képzésben való részvétel feltételei

Részvétel követésének módja

A résztvevők által aláírt jelenléti ívek, továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló.

Megengedett hiányzás

A képzési órák 20 %-a

Egyéb feltételek

Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/ támogatói okiratban/együttműködési megállapodásban, munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek.

Ezen szerződésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás esetén a szerződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó.

Tervezett képzési idő

Tanórák száma

16 óra (+ 1 óra vizsga)

Órarend

képzés tananyagegységei és összefoglaló táblázat a képzés megvalósításáról

Bevezetés a politikába I.

Bevezetés a politikába I.

A résztvevők megismerkedhetnek a politikatudomány elméleti alapismereteivel és fogalmaival, a különböző ideológiai, politikai irányzatok elvi alapjaival. Ezek mellett az előadás célja, hogy a résztvevők számára bemutatásra kerüljön a társadalom politikai rendszere, viszonyai, azok főbb törvényszerűségei, a politikai intézmények, hatalmi ágak, a politikai hatalom szervezetrendszere és annak működése.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:
 • A politika társadalmi jelentősége
 • Politikai ideológia, irányzatok, elhatárolási ismérvek
 • A politikatudomány alapjai, nemzetközi és magyar politikai gondolkodás ismérvei, társadalom és politikatörténet (eszmetörténet), magyar politikai rendszer, nemzetközi viszonyok elemzése, módszertani ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek
 • Politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek, parlamentarizmus
 • Hatalmi ágak elhatárolása
 • Országgyűlés működése, törvényalkotási alapok
 • Törvényalkotás, annotáció, indítvány benyújtásának alapjai
Kommunikációs ismeretek elmélet/gyakorlat I.

Kommunikációs ismeretek I.

A hallgató a képzés végére olyan alapfokú elméleti és tárgyi tudással rendelkezik majd, amely alkalmassá teszi arra, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó működésében eligazodjon, a sajtóban való később megjelenéseit, megnyilvánulásait megalapozza.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:
 • Általános média ismeret
 • A média hatalma
 • Sajtó ismeret
 • Kommunikációs csapdák, cselek, trükkök
 • Testbeszéd-metakommunikáció
 • Mit szabad? mit nem? – a sajtójog általános ismerete

Állami elosztórendszerek I.
blank

Állami elosztórendszerek I. – Egészségügy

Bemutatásra kerülnek az egészségügyi rendszer lehetséges átalakítási lehetőségei és öt különböző egészségügyi modell is, melyek előnyeit és hátrányait is részleteiben megismerik a résztvevők.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:
 • A technológia jelenlegi fejlődési trendjei miként módosítják a különböző egészségügyi rendszerek hatékonyságát?
 • A megváltozott környezetben vajon az állami szolgáltató intézmények keretében vagy a profitorientált, versenyző gazdasági társaságok keretében működő egészségügyi szolgáltatások a hatékonyabbak, illetve mi ezek előnyei és hátrányai?
 • Az egészségügy finanszírozási kérdései
 • A társadalombiztosítás alapú modell és a több magánbiztosítós rendszeren alapuló finanszírozási modellek előnyei és hátrányai
 • Milyen módon lenne célszerű átalakítani a magyar egészségügyi rendszert? A fekvőbeteg vagy a járó beteg ellátásban lehet nagyobb tere a gazdaságpolitikai reformoknak, átalakításoknak?

Jogi politikai ismeretek I.
blank

Jogi politikai ismeretek I.

A magyar államszervezet és politikai berendezkedés alapismereteinek elsajátítása. A különböző választási rendszerek ismertetése, ezek kihatása a választási eredményekre. Az Alaptörvény és az Európai Unió jogalkotásának hatása a közjogi berendezkedésre.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:
 • Alapvető jogok, Alaptörvény és a kapcsolódó jogi eszközrendszer
 • Jogalkotási hierarchia, a magyar politikai rendszer jellemzői
 • Választási alapok, helyi és országos szinten, európai parlamenti választások
 • A kormányzás
 • Egyes intézmények önálló ismertetése

GDPR és informatikai jogi alapismeretek
blank

GDPR és informatikai jogi alapismeretek

Adatkezelési szabályok, elvek ismeretének elsajátítása.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:
 • Az adatkezelés jogszerűségének, elveinek bemutatása. Érintve az adatvédelmi jogalapokat, elveket, az adatkezelő és -feldolgozó fogalmát (tekintettel a NAIH politikai pártok adatkezelésére vonatkozó iránymutatására).
 • Személyiségi jog bemutatása, a nevesített személyiségi jogok megjelölése, ezen jogok tartalmának kifejtése mellett a közszereplő sajátos helyzetének áttekintése.
 • Közérdekű adatok megismerése, különös tekintettel a fogalmára, az igénylés menetére, illetve a felmerülésének eseteire.

Körforgásos gazdaságtan I.
blank

Körforgásos gazdaságtan I.

A természeti erőforrások többszöri hasznosítása, különös tekintettel a véges készletek megőrzésére, továbbá olyan technológia alkalmazására, amely a közegészségügy javítását, valamint az állampolgár, a fogyasztó számára a rezsicsökkentést szolgálja. Emellett az előadás célja az ország területén belüli lehetőségek feltárása, a szemlélet elterjedéséből származó gazdasági és szociális előnyök közös keresése.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:
 • A táplálékláncba bekerülő, ismeretlen összetételű vegyületek más elhelyezési módjának elemzése
 • A jelenlegi technológia alapján káros anyagok szerepének megváltoztatása
 • A módosításból származó tetemes előny értelmezése
 • Egyszerű technológia alkalmazásából származó előnyök elterjesztése

Vitarendezés és érvelési workshop I. (ADR)
blank

Vitarendezés és érvelési workshop I. (ADR)

Ezen a workshopon megismerik a résztvevők, hogy a vezető politikusok milyen eszközöket használnak egy-egy érvelési szituációban, ha érvelniük kell saját álláspontjuk mellett vagy a másik fél álláspontjának megcáfolása végett. Emellett megismerheti azt az időtállóan bevált eljárást a hallgató, amellyel szinte minden konfliktusra win-win megoldást találhat, ezáltal időt takaríthat meg, csökkentheti a felmerülő esetleges költségeket, kiküszöbölheti a jogi vitákat és megőrizheti az értékes emberi kapcsolatokat, a politikai tiszteletet, és társadalmi elismerést is kivívhat magának.

A workshop tartalma:
 • Meglévő politikai viták elemzése pszichológiai és kommunikációs szempontból
 • Principled Negotiation technika megismerése
 • Gyakorlati készségek és technikák elsajátítása a vitás kérdések hatékony és magabiztos megoldásának érdekében
 • Alternatív vitarendezési elmélet (ADR) megismerése

Demokrácia és részvétel
blank

Demokrácia és részvétel

Az előadás célja a demokrácia és a részvétel fontosságának és működésének megértésére való ösztönzés, valamint azoknak az eszközöknek és mechanizmusoknak a bemutatása, amelyekkel az emberek aktívan részt vehetnek a demokratikus folyamatokban.

Ezáltal részletes betekintést kapnak a résztvevők az alábbi témákba:

 • A közvetlen hatalomgyakorlás eszközei – például helyi és országos népszavazások, polgári kezdeményezések
 • A demokratikus innováció fogalmának bemutatása gyakorlati példák segítségével
 • A közpolitikai ciklus fogalma, fázisai és állampolgárok általi befolyásolásának állampolgári eszközei
 • Állampolgárok szerepe a politikusok rekrutálásában
 • Pártok jelöltállítási mechanizmusai, előválasztások Magyarországon

Oszd meg másokkal is!