magyar-politikai-akademia-logo-tablet

Adatvédelmi Tájékoztató

A MEMO Alapítvány által szervezett Magyar Politikai Akadémiára vonatkozó honlaphoz

Hatályos 2022. október 23 napjától

A MEMO Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi tájékoztatást adja az általa végzett, a MEMO Alapítvány által végzett pályáztatással, valamint a MEMO Alapítvány kommunikációjával, illetve honlapjával kapcsolatos személyesadat-kezelésekre vonatkozóan. 

1.      Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:                   MEMO Alapítvány

Szervezet típusa:                                Alapítvány

Nyilvántartási szám:                          01-01-0013335

Székhely:                                          1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.

Képviselők:                                       Blascsák Szilvia Mária kuratórium elnöke önállóan

Postacím:                                          1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.

E-mail:                                              info@memoalapitvany.hu

2.      Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján végzett személyesadat-kezelésekre az alábbi jogszabályok irányadók:

1.      az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

2.      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

3.      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

4.      2000. évi C. törvény a számvitelről;

5.      2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.);

6.      2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.); és

7.      11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

3.      Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató alapján végzett adatkezelések jellemzői

3.1.   Felnőttképzési szolgáltatás nyújtása

 

Az adatkezelés célja: Felnőttképzési szerződés alapján szervezett politikai képzés nyújtására irányuló szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A felnőttképzési jogviszony tartalmi elemeiről a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 12/A-13/B. §§ rendelkezik, a felnőttképzési szerződés tartalmi elemeiről a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § rendelkezik.

Érintettek meghatározása: felnőttképzésben részt vevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: A képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító száma, elektronikus levelezési címe és legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adata. (Fktv. 21. § (1) bek. a) pontja)

A képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. (Fktv. 21. § (1) bek. b) pontja)

A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bek.)

Adattovábbítás címzettjei: Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (Fktv. 20/A. §), a fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN KRÉTA) szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni, a KRÉTA rendszer tulajdonosa az SDA Informatika Zrt.

3.2.   Megkeresés hírlevelek, postai levelek, telefonhívások és SMS üzenetek útján

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységére, programjára, kezdeményezéseire vonatkozó hírlevelek, tájékoztatás küldése, felmérések lefolytatása, egyéb marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelő honlapján vagy egyéb felületen hírlevél küldésére, kapcsolattartásra feliratkozott személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, nem, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.3.   Számlázás

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő számla- és nyugtakibocsátással kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A számlázással összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1) bekezdésének c) pontja, hivatkozva a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 228. §-ában foglaltakra, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglaltakra.

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, lakcíme (számlázási címe), az igénybe vett szolgáltatás megnevezése.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Legalább 8 évig, a számvitelről szóló törvény 169. §-ában foglaltakkal összhangban.

4.      Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt személyesadat-kezelések során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

-        Az Adatkezelő a pályázatok benyújtásához és a kapcsolattartásra való feliratkozáshoz a Jotform, Inc. (4 Embarcadero Center, Suite 780, San Francisco CA 94111, Amerikai Egyesült Államok) szolgáltatását veszi igénybe. A szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság. A szolgáltatóval kötött megállapodás részét képezi az Európai Unió Bizottsága által elfogadott, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti adattovábbításról rendelkező mintaszerződés, azonban a Jotform, Inc. szolgáltatása nyújtásához kiválasztott szerver az Európai Unión belül helyezkedik el. A Jotform, Inc. a fentieken túlmenően önkéntesen alávetette magát az azóta hatályon kívül helyezett Privacy Shield adattovábbítási egyezménynek, ezen körben európai uniós kapcsolattartót és adatvédelmi vitarendezési fórumot jelölt ki az érintettek adatvédelmi jogérvényesítési lehetőségeinek biztosítása érdekében. A Jotform, Inc. által az Adatkezelő részére végzett adatfeldolgozáson túlmenően saját célú adatkezeléseket is végez, amelyekre vonatkozó tájékoztatást a honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban teszi közzé: https://www.jotform.com/privacy/

-        Az Adatkezelő a hírlevelek kiküldéséhez a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; weboldal: https://www.listamester.hu/) által üzemeltetett Listamester szolgáltatást veszi igénybe.

5.      Adattovábbítás, az adatkezelések egyéb közös jellemzői

Az Adatkezelő nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítást nem végez, illetve nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Az Adatkezelő a felnőttképzési szolgáltatás nyújtása során jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából az adott pontban meghatározott jellemzőkkel és címzett részére adattovábbítást végez.

Az Adatkezelő által a felnőttképzési szolgáltatásra való jelentkezéshez és a kapcsolattartási célú adatkezeléshez igénybe vett Jotform, Inc. tevékenységi központja az Amerikai Egyesült Államokban található. A Jotform, Inc. részére végzett adattovábbításról bővebben a jelen tájékoztató adatfeldolgozókra vonatkozó pontja rendelkezik.

Az Adatkezelő hatóság, bíróság vagy más állami szerv részére kizárólag jogszabály alapján és dokumentáltan továbbítja az általa kezelt személyes adatot.

6.      Az érintettet megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1.   A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.2.   A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet az egyes adatkezelések céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok forrásáról, az esetleges adattovábbításról stb.

6.3.   A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat pontosítsa, egészítse ki vagy módosítsa (pl. hibás adatfelvétel vagy későbbi adatváltozás esetén). Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a pontosítás, kiegészítés, módosítás elvégzéséről.

6.4.   A törléshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat törölje. Amennyiben az Adatkezelőt nem kötelezi jogszabály az adatok megőrzésére, akkor az Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat és erről írásban tájékoztatja az érintettet.

6.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozza. Az adatkezelés korlátozására (zárolásra) például abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett bíróság vagy hatóság előtti jogérvényesítés céljából kívánja felhasználni a zárolt személyes adatokat. Az Adatkezelő a zárolt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti, köteles továbbá a zárolás tényét egyértelműen jelölni és a zárolt személyes adatokat elkülönítetten kezelni.

6.6.   Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldje a részére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog az alábbi esetekben gyakorolható:

·        az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy

·        az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és

·        az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

6.7.   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni a fenti 1. pontban meghatározott elérhetőségeken, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése merül fel vagy az adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 1. pontjában található.

Az adatvédelmi jogai sérelme esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, az érintett jogosult polgári pert indítani az Adatkezelő ellen. Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (https://birosag.hu/torvenyszekek).

7.      A jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jelen dokumentum alcímében meghatározott napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg az Adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató új verziójával fel nem váltja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata, az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeit érintő változás, jogszabályi változás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, hatósági vagy bírósági határozat a módosítást szükségessé teszi. A módosított Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapján közzéteszi, illetve kérésre megküldi az érintett részére.