A Magyar Politikai Akadémia képzéseit átmenetileg felfüggesztjük. Korábbi tanítványainknak köszönjük az eddigi bizalmat és érdeklődést, reméljük, hogy a megszerzett tudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a politikusok egy új generációja kerüljön közéletformáló szerepbe.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 

A MEMO Alapítvány által szervezett Magyar Politikai Akadémiára vonatkozó honlaphoz

Hatályos 2024. február 27. napjától.

 

A MEMO Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi tájékoztatást adja az általa végzett, a MEMO Alapítvány által végzett pályáztatással, valamint a MEMO Alapítvány kommunikációjával, illetve honlapjával kapcsolatos személyesadat-kezelésekre vonatkozóan.

 

1. Az Adatkezelő adatai
MEMO Alapítvány
Adatkezelő típusa: Alapítvány
Nyilvántartási szám: 01-01-0013335
Székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.
Képviselők: Blascsák Szilvia Mária kuratórium elnöke önállóan
Postacím: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.
E-mail: info@memoalapitvany.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Németh Ádám (dr. Németh Ádám Ügyvédi iroda)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: tisztviselo@drnemethadam.hu

 

2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján végzett személyesadat-kezelésekre az alábbi jogszabályok irányadók:

1.      az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

2.      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

3.      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

4.      2000. évi C. törvény a számvitelről;

5.      2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.);

6.      2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.); és

7.      11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

3. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató alapján végzett adatkezelések jellemzői
3.1. Jelentkezés a képzésre

Az adatkezelés célja: Felnőttképzési szerződés alapján szervezett, bejelentés köteles politikai képzésre történő jelentkezés lehetőségének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A jelentkezés nem jelent kötelezettséget a képző szerv részére a jelentkezés elfogadására vonatkozóan, a jelentkezés elfogadásáról, vagy elutasításáról a képzést megelőzően, megfelelő időben értesíti a jelentkezőt adatkezelő.

Érintettek meghatározása: felnőttképzésre jelentkező természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: Név, email cím, telefonszám, Lakcím, egyéb elérhetőség (opcionálisan), Ösztöndíj igényre adott válasz, Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező a Megoldás Mozgalom korábbi jelöltje, vagy támogató tagja volt, EFT-s fizetésre vonatkozó nyilatkozat, Nyelvismeret.

A megadott adatokat a jelentkezés rögzítése, kapcsolattartási célból kezeljük. A fizetési módra, korábbi tagságra, valamint nyelvismeretre vonatkozó adatokat a szerződés előkészítése céljából kezeli adatkezelő.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat a jelentkezési folyamat lezárásig tároljuk, ha a jelentkező a képzésre felvételt nyert, az adatait a következő pont szerint kezeli adatkezelő tovább.

 

3.2. Felnőttképzési szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés célja: Felnőttképzési szerződés alapján szervezett, bejelentés köteles politikai képzés nyújtására irányuló szolgáltatás megvalósítása

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 21. § (1) bekezdésében előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése érdekében jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Az olyan adatok esetében, amelyeket az Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján nem köteles adatkezelő kezelni, az adatkezelés jogalapja a felnőttképzési szerződés létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A felnőttképzési jogviszony tartalmi elemeiről az Fktv. 12/A-13/B. §§ rendelkezik, a felnőttképzési szerződés tartalmi elemeiről a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § rendelkezik.

Érintettek meghatározása: felnőttképzésben részt vevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre az Fktv. 21. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján:

 • A képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító száma, elektronikus levelezési címe és legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adata.
 • A képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. (Fktv. 21. § (1) bek. a) és b) pontja)

A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges egyéb adatok:

 • Név:
 • Anyja neve:
 • Születési helye, ideje:
 • Legmagasabb iskolai végzettség:
 • Lakcím:

A személyes adatok tárolásának időtartama: A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bek.)

Adattovábbítás címzettjei: A felnőttképzési törvény alapján kezelt adatokat a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (Fktv. 20/A. §), a fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN KRÉTA) szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni, a KRÉTA rendszer tulajdonosa az SDA Informatika Zrt.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felnőttképzési tevékenység során az Fktv. 15. §-a alapján adatszolgáltatást valósítunk meg az alábbiak szerint.

Az Fktv. 15. §-a alapján a felnőttképző a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek

az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának ellenőrzését biztosítja, és az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát központi kormányzati szolgáltatási busz használatával átadja,

az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. § l) pontjában meghatározott adatát átadja vagy

b) a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az Onytv. 3. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában meghatározott adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat

c) térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára.

 

3.3. Megkeresés hírlevelek, postai levelek, telefonhívások és SMS üzenetek útján

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és az általa támogatott politikai párt, a MEMO tevékenységére, programjára, kezdeményezéseire vonatkozó hírlevelek, tájékoztatás küldése, felmérések lefolytatása, egyéb marketing célú megkeresés email-ben, telefonon, sms-ben, vagy postai úton.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja).

Az adatkezelés feliratkozást ösztönző megoldáson keresztül összevonásra került a jelentkezési célú adatkezeléssel, amely szerint a hírlevél célú feliratkozás a feltétele az akadémiai jelentkezésnek. Amennyiben egy jelentkezőt adatkezelő nem vesz fel a képzésre, számára hírlevél célú megkeresést csak külön hozzájárulás esetén küldhet.

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelő honlapján vagy egyéb felületen hírlevél küldésére, kapcsolattartásra feliratkozott személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, nem, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

3.4. Számlázás

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő számla- és nyugtakibocsátással kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A számlázással összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1) bekezdésének c) pontja, hivatkozva a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 228. §-ában foglaltakra, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglaltakra.

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, lakcíme (számlázási címe), az igénybe vett szolgáltatás megnevezése.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Legalább 8 évig, a számvitelről szóló törvény 169. §-ában foglaltakkal összhangban.

 

3.5. Rendszám kezelése

Amennyiben Ön a képzés helyszínére (Expo tér 1.) személygépkocsival érkezik, az őrzött parkoló használatához biztonsági okból szükség van az érkező jármű rendszámának regisztrálására a portaszolgálat számára.

A parkolás megoldható az őrzött parkolón kívül is.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: rendszám.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a rendszámot a képzési eseményt követő 1 hónapon belül törüljük.

Adattovábbítás: a rendszám adatot továbbítjuk a portaszolgálatot ellátó Netlock Holding Kft. számára, hogy ellenőrizni tudják a parkolóba betérő gépkocsik behajtási jogosultságát.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt személyesadat-kezelések során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Az Adatkezelő a hírlevelek kiküldéséhez a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; weboldal: https://www.listamester.hu/) által üzemeltetett Listamester szolgáltatást veszi igénybe.
 • Adatkezelő a számlázás érdekében a szamlazz.hu szolgáltatását használja, a szamlazz.hu üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. (email: info@szamlazz.hu, cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

 

5. Adattovábbítás, az adatkezelések egyéb közös jellemzői

Az Adatkezelő nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítást nem végez, illetve nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Az Adatkezelő a felnőttképzési szolgáltatás nyújtása során jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából az adott pontban meghatározott jellemzőkkel és címzett részére adattovábbítást végez.

Az Adatkezelő által a felnőttképzési szolgáltatásra való jelentkezéshez és a kapcsolattartási célú adatkezeléshez igénybe vett Jotform, Inc. tevékenységi központja az Amerikai Egyesült Államokban található. A Jotform, Inc. részére végzett adattovábbításról bővebben a jelen tájékoztató adatfeldolgozókra vonatkozó pontja rendelkezik.

Az Adatkezelő hatóság, bíróság vagy más állami szerv részére kizárólag jogszabály alapján és dokumentáltan továbbítja az általa kezelt személyes adatot.

 

6. Az érintettet megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek
6.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

6.2. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

6.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat pontosítsa, egészítse ki vagy módosítsa (pl. hibás adatfelvétel vagy későbbi adatváltozás esetén). Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a pontosítás, kiegészítés, módosítás elvégzéséről.

 

6.4. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozza. Az adatkezelés korlátozására (zárolásra) például abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett bíróság vagy hatóság előtti jogérvényesítés céljából kívánja felhasználni a zárolt személyes adatokat. Az Adatkezelő a zárolt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti, köteles továbbá a zárolás tényét egyértelműen jelölni és a zárolt személyes adatokat elkülönítetten kezelni.

 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldje a részére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog az alábbi esetekben gyakorolható:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni a fenti 1. pontban meghatározott elérhetőségeken, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése merül fel vagy az adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 1. pontjában található.

Az adatvédelmi jogai sérelme esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, az érintett jogosult polgári pert indítani az Adatkezelő ellen. Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (https://birosag.hu/torvenyszekek).

 

7. A jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jelen dokumentum alcímében meghatározott napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg az Adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató új verziójával fel nem váltja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata, az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeit érintő változás, jogszabályi változás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, hatósági vagy bírósági határozat a módosítást szükségessé teszi. A módosított Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapján közzéteszi, illetve kérésre megküldi az érintett részére.

Oszd meg másokkal is!